jueves, 11 de septiembre de 2014

DOCUMENTACIÓ

Avaluació música i percentatges

A 1r d’ESO
procediments 30%, conceptes 40% i actituds 30%.

A 3r d’ESO
procediments 30%, conceptes 40% i actituds 30%.


Avaluació

Els procediments s’avaluaran en avaluació continua, és a dir que de la part instrumental, treballs i dossier no hi ha recuperació.
Les avaluacions suspeses es recuperaran dins la pròxima avaluació tret de la tercera que no es podrà recuperar.

Per poder aprovar s’ha d’aprovar dues avaluacions.

Es donarà molta importància al lliurament de treballs fets a classe i tasques ja que se’nmandaran pocs i no lliurament d’aquests comportarà una baixada de la nota trimestral a través de les actituds.Les actituds s’avaluaran observant per una part la participació, el treball a classe i el comportament. Sobre el tant per cents d’actituds es comptarà sobre 10 punts els quals se anirà restant punts segons els negatius per comportament, per fer tasques a classe, tasques a casa o quan es facin preguntes (en previ avís) i aquestes no es responguin bé.

  • Manco 2 punts per comportament.
  • Manco 2 punts per tasques de classe
  • Manco 1’5 punt per tasques a casa
  • Manco 1’5 punt per preguntes mal contestades.

Els positius extraordinaris lleven un punt negatiu i si no se’n té cap pot pujar 0’2 a la nota final de trimestre.

Els procediments es basaran en les petites proves més procedimentals (equivalències, instrumental...) amb els treballs, els comentaris d’audiovisuals i la informàtica musical.

Els conceptes s’avaluaran amb els exàmens durant cada trimestre.

Per a poder aprovar el trimestre s’ha de tenir com a mínim un 3’5 de cada secció (conceptes, procediments, actituds) sinó ja no es farà mitja.
Això es fa perquè l’alumne no abandoni cap de les parts de l’assignatura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario